In velerlei management/beroepsopleidingen wordt intervisie als integraal onderdeel van het leertraject aangeboden. De deelnemers aan een dergelijk traject onderzoeken het eigen functioneren door gevalsbeschrijvingen uit de eigen dagelijkse werkpraktijk in te brengen en deze collegiaal, systematisch en onder leiding van een ervaren adviseur op mogelijkheden en impliciete veronderstellingen te onderzoeken. Het eigen handelen, in termen van concrete afwegingen en gemaakte eventueel te maken keuzen, staat daarbij steeds centraal.
Netzo als in de genoemde beroepsopleidingen is Bakker Organisatieadvies intervisie in een tweetal vormen gaan aanbieden, nl. de in- en ex-company vorm. In het eerste geval vormen managers uit één organisatie een intervisiegroep en in het laatste geval worden managers uit verschillende organisaties in één intervisiegroep, via open inschrijvingen, samengebracht.

In onze intervisie werkwijze staat de beleving van  de manager centraal. Wij vragen aan de deelnemers om zich te verplaatsen in die (belevings-)wereld van deze collega manager. Door de (andere) belevingen en betekenissen van de collega’s aan de orde te laten komen verheldert de intervisiegroep de (probleem-)situatie van de collega manager.
Het is onze ervaring dat door ruimte te maken voor vragen, ervaringen en fantasieën iedere deelnemer steeds zélf aangesproken én dat de intervisiegroep nieuwe gezichtspunten, hypothesen, oplossingen, denkrichtingen etc. produceert. Door een speelse en tegelijk ook strakke werkvorm worden deelnemers gescherpt in hun waarneming, en meer gevoelig voor een ruimere afweging van mogelijkheden en onmogelijkheden in situaties waarin zij en hun groepsgenoten direct betrokken zijn.
De inbrenger van de onderhanden praktijksituatie trekt tenslotte zelf zijn eigen plan over al dan niet te ondernemen acties en meldt in de daaropvolgende bijeenkomst hoe het hem/haar is vergaan, etc.